From research to implementation


From research to implementation

พ.ค. 2557 งานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยด้านกฎหมายการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง (1) Department of Architecture, School of Design and Environment, National University of Singapore (2) Asian Center Foundation และ (3) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Architecture, School of Design and Environment, National University of Singapore ได้นำผลงานวิจัยการพัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบอาคารในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดภูเก็ต ให้กับองค์กร Asian Center Foundation เพื่อสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้ข้อมูลด้านกฎหมายการใช้ที่ดินอ้างอิงจากผลงานวิจัยของ Onthong and Wongsai (2012) และระบบการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ ทางอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้เดินทางมาขอเข้าพบกับทีมวิจัยของคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดงานวิจัย ซึ่งได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ก.พ. 2557 เทศบาลตำบลเชิงทะเล และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนางานวิจัยเรื่อง Web-based GIS for urban planning: a case study of Chengtalay region, Phuket ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (17 ก.พ. 2557)