We proud to present


ธ.ค. 2558 รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่องการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านนโยบายและกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (GIS integration of a series of government land-use policies and regulations: A case study of Patong Municipality, Kathu district, Phuket province) ของนักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 (นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู นางสาวพรรณิภา สุวรรณ และนางสาวสุภารัตน์ พิใจดี) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรุ่น เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ก.ค. 2558 ดร. แสงดาว วงค์สาย ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ PhuketGazette ในหัวข้อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบการใช้ที่ดินตามนโยบายภาครัฐจังหวัดภูเก็ต ( www.landusephuket.com ) (See detail on: www.phuketgazette.net/opinion/Opinion-lay-the-land/61470 )
มิ.ย. 2558 ดร. แสงดาว วงค์สาย และทีมวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ที่ดิน นโยบายการใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS for integrating infrastructure, land use, land use policy, and environmental data of Phuket: http://landuse.te.psu.ac.th/2558/) ในโอกาสสภามหาวิทยาลัย และ ศาสตราภิชาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (20 มิถุนายน 2558)
เม.ย. 2558 ดร. แสงดาว วงค์สาย และทีมวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการด้านนโยบายและกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ( www.landusephuket.com) กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (1 เม.ย. 2558)
ธ.ค. 2557 โครงงานเรื่องการประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อจำแนกการใช้ที่ดินและช่วงอายุยางพาราในพื้นที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย (Remote Sensing Application for Land Use Classification and Para Rubber Age Determination in Lumthup district, Krabi, Thailand) จัดทำโดยนักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 (นางสาวตันติมา เศษขาว นายวีรยุทธ เพชรมาก และนางสาวอรุษา เทพยศ) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรุ่น เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธ.ค. 2557 โครงงานเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้ระยะไกล เพื่อจำแนกการใช้ที่ดินและช่วงอายุปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (Applications of Remote Sensing Techniques for Classification of Land Use and Oil Palm Age in Lamthap District, Krabi Province) จัดทำโดยนักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 (นางสาวกมลลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล นายปิติ คุ้มบ้าน และนางสาวธนัญชนก ทองช่วย) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรุ่น เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิ.ย. 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ประเทศไทย (Land-use change in the Andaman Triangle provinces, Thailand) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวจุฑาพร เกษร สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในงานประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา